Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 20:49:45 Valkhof Barneveld 3772EK 5278 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-114

Ambulance 07-114

zaterdag 19 januari 2019

VRIJDAG 17|05

Beroepen naar…

Asje van DijkBurgemeester Asje van Dijk schrijft regelmatig columns, genoemd 'Asjeblieft'.

 

De burgemeester is overigens erg benieuwd wat u van zijn bijdragen vindt. Hij hoor het graag. Wist u trouwens dat u de burgemeester ook op Twitter kunt volgen? Zijn Twitteraccount is @AsjeDijk.

 

Beroepen naar… 

Als je als predikant wordt beroepen in één van de kernen van onze mooie gemeente Barneveld, kun je eigenlijk geen nee zeggen. Dat ik die stelling wel durf te verdedigen, zal u niet verbazen. Dit houd ik trouwens ook graag ondernemers, maatschappelijke organisaties en mensen voor die een nieuwe vestigings- of woonplaats zoeken. Op 28 april j.l. mocht ik domina Visser-Zonneveld in de Gereformeerde Kerk in Kootwijkerbroek verwelkomen, afgelopen zondag ds. Blom in wijkgemeente 5 van de Hervormde Gemeente Barneveld en aanstaande zondag hoop ik ds. De Rooij in de Gereformeerde Kerk in Zwartebroek te begroeten. Drie nieuwe predikanten in een paar weken tijd; dat is op zichzelf genomen al een aanleiding om even bij stil te staan. In de intredediensten vertellen de pastores vaak wel iets over hun motivatie om naar Barneveld te komen. In verschillende bewoordingen zeggen zij dan iets over de roeping die ze voelden; een soort trekkracht uit de beroepende gemeente die niet onbeantwoord kon blijven. Natuurlijk, zijzelf moesten ja of nee gaan zeggen, maar in dat besluitvormingsproces blijkt het gebed een belangrijke plaats te hebben ingenomen. Want waar hun ambt vervuld moet worden, is ook een zaak van Hogerhand, zo hoor ik dan. Als Barneveld dán op je pad komt, kun je dus eigenlijk geen nee meer zeggen. 

 

Als ik die intredediensten bezoek, vind ik het altijd fijn voor de kerkelijke gemeente dat dat vacture is vervuld en de erediensten, het pastorale en diaconale werk en de vorming en toerusting van de gemeente hun voortgang kunnen hebben. Naast het verwelkomen van de nieuwe predikant en zijn (of haar) gezin past dus ook altijd een welgemeende felicitatie aan de kerkelijke gemeente namens de burgerlijke gemeente. Nu heb ik als burgemeester natuurlijk geen openbare mening over de godsdienstige boodschappen in de verschillende kerken. Van mij dus geen uitspraken over theologische dilemma’s of dogmatische leerstukken. Predikanten zullen waarschijnlijk datzelfde zeggen als het om concrete politiek-bestuurlijke zaken gaat die in onze raadszaal spelen; dan onthouden zij zich van openbare stellingname. Er is in ons land immers al heel lang sprake van een scheiding van kerk en staat. Die scheiding betekent echter niet dat kerk en overheid gescheiden werelden zijn. Vanuit die betrokkenheid kent de kerk bijvoorbeeld de voorbede voor de overheid en doet zij uitspraken over algemene beginselen of waarden in het maatschappelijke leven die ook de overheid raken. Als vertegenwoordiger van de overheid zie ik met name ook een verbondenheid met de diaconale taak van de kerk. Het omzien naar elkaar en de dienstbaarheid aan de medemensen raken kerk en overheid. Die relatie kerk-overheid zit ook in het woord religie. In het Grieks betekent dit ‘verbinding’ en in het Latijn duidt ‘religare’ onder meer op: verbinden, opnieuw binden, goed en betekenisvol binden. Nu heeft dat onmiskenbaar te maken met de verbinding tussen God en mensen maar ook met de verbondenheid tussen mensen onderling. In die laatste hoedanigheid kunnen kerken en overheden dus samen optrekken om de naastenliefde of de solidariteit, gezamenlijk gestalte te geven. Om die reden hebben de kerken in Barneveld bijvoorbeeld een vertegenwoordiging in de WMO-raad (Wet maatschappelijke ondersteuning) en is er regelmatig overleg tussen de gemeente en kerkelijke vertegenwoordigers over bijvoorbeeld minder zichtbare, stille armoede of hulpvragen. 

 

Een belangrijke maatschappelijke betekenis van de kerken heeft mijns inziens ook te maken met de waarden- en normenoverdracht. De stabiliteit en voorspelbaarheid van ons samenleven wordt mede gedragen door een gedeeld besef van goed en kwaad en gelijkgezindheid over hoe we ons behoren te gedragen en met elkaar omgaan. Dat bevordert naast een rechtvaardige samenleving ook de rust, orde en veiligheid. Als daarbij de onderlinge tolerantie en het respect voor elkaar als uitgangspunt worden genomen, zal dat de verdraagzaamheid in de samenleving voeden en doen groeien. Overigens is dit niet het alleenrecht van de kerken; tal van andere organisaties, maar ook – dichterbij huis – ouders spelen daarin een belangrijke rol. In ieder geval kan ook over dit soort zaken het gesprek tussen kerken en de overheid dus gaan. Ik zie er naaruit de dialoog tussen de kerken en de gemeente gaande te houden. In die dialoog kunnen we immers telkens opnieuw verkennen hoe we –met respect voor de verschillende verantwoordelijkheden- onze bijdragen aan waardevolle maatschappelijke veranderingen gestalte kunnen geven. Daar kan toch eigenlijk niemand nee tegen zeggen? 

 

Burgemeester Asje van Dijk

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie